ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми потребители,

Молим, преди да използвате сайта www.seaside.bg, да се запознаете с Общите условия за неговото ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

Прeди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

Администратор на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 104612914

Регистрация по ДДС: BG104612914

Седалище и адрес на управление: гр Варна, ул. „Генерал Колев“ 12

Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. „Генерал Колев“ 12

Телефон +359 888 109 090

E-mail: office@seaside.bg

Уебсайт: www.seaside.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

“ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 1. ПРЕДМЕТ
 2. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията между Туристическа компания ЕООД, наричано по-долу за краткост „Търговец/ът“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт (web-site) „www.seaside.bg“ („Уеб-страницата и/или „Сайта“), от една страна, и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношение на всички потребители на Сайта, след тяхното изрично съгласие, че приемат разпоредбите на Общите условия на Търговеца.
 3. “ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка
 4. „Туристическа компания“ ЕООД има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, „Туристическа компания“ ЕООД се задължава да уведоми потребителите като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. „Виртуален ПОС терминал“ е устройство, дефинирано в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през интернет страницата на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. Платформата за интернет-търговия се обслужва изцяло от информационните системи на банката, с която Търговецът е сключил договор за обслужване на разплащания, с местни и международни дебитни и/или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.
 3. „Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор, сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
 4. „Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 5. „Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма, поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред, да закупи продукт или услуга, предлагани от Търговеца посредством Уеб-страницата.
 6. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество стока и/или услуга, включваща данъка върху добавена стойност, без включена цена за доставка.
 7. „Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

 

III.СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И АВТОРСКИ ПРАВА

 1. „Туристическа компания“ ЕООД, като създател и собственик на сайта „www.seaside.bg“ дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

IV.ПОКУПКА ОТ САЙТА

 1. Покупката посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.
 2. За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт или Услуга, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; адрес за доставка; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.
 3. Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
 4. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.
 5. Няма ограничения в обслужването на категории Потребители поради възраст или някакви други ограничения.

 

 1. V. ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРОДУКТИТЕ. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА
 2. Всички Продажни цени на Продуктите са посочени в български лева и са с включен ДДС.
 3. Продажните цени не включват цената за доставка.
 4. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за покупката, то фактурата придружава Продукта при извършване на доставката и ще му бъде предадена от куриера едновременно с Продукта. В случай, че Потребителят е физическо лице, то фактурата ще му бъде изпратена на посочения от него имейл адрес или заедно с доставката на Продукта.

 

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 2. Плащането на избраните от Потребителя Продукти или Услуги се извършва по един от следните начини:
  • По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която Търговецът има сключен договор.
  • С банков превод по банкова сметка на Търговеца. При потвърждане на поръчката, Потребителят получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който Потребителят, наред с друго, следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка.
  • С наложен платеж /пощенски паричен превод/, чрез лицензиран пощенски оператор, с който Търговецът има сключен договор.

 

VII. УСЛОВИЯ, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

 1. Доставките се изпълняват от куриер до указания в поръчката адрес за доставка. Поръчката не може да бъде изпратена „До поискване“ или „До пощенска кутия“.
 2. С оглед характера на предлаганите стоки и услуги в сайта, Търговецът има право да забави изпращането на поръчката докато метеорологичните условия позволят транспортирането, без това да повреди стоката.
 3. Поръчка с избран начин на плащане чрез „банков превод“ започва да се обработва след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца.
 4. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.
 5. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

 

VIII. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМ С НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА

 1. В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените от Търговеца срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната Продукта. В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него Продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчения от него Продукт с друг, то Търговецът гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.
 2. В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, които възпрепятстват извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.
 3. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи, Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.
 4. В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

 

 1. IX. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
 2. Ползването на услуги предлагани на интернет магазина изискват задължителното запознаване със съдържанието на Информирано съгласие за избраната услуга и приемане и съобразяване с условията в него. Със съдържанието на Информираното съгласие за избраната услуга Потребителят/клиентът може да се запознае в Общите условия.
 3. Потребителят/клиентът е длъжен да се запознае с Информираното съгласие преди закупуването и да се съобрази с изискванията в него.
 4. Потребителят/клиентът е длъжен да се запознае с Информираното съгласие, да го попълни и подпише намясто непосредствено преди извършването на услугата. Ако по време на попълването на Информираното съгласие се установи здравословна причина, поради която Потребителят/клиентът не може да се възползва от закупената услуга, той получава правото да я замени с друга или да я преотстъпи на друго лице, спазвайки

IX.ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА

 1. Потребителят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Продукта на Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на Продукта, в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице, приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта, отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера, извършил доставката.
 2. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

2.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на попълнен стандартен формуляр за отказ от поръчката, поместен на Сайта на Търговеца или чрез изпращане на писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. Стандартният формуляр за отказ или писменото съобщение избрано от Потребителя следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция или подадено на място лично от Потребителя или негов представител, и

2.2. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.1. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

2.3. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

 1. При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка, Търговецът ще възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта или от получаването на доказателство, че Продуктът е изпратен на Потребителя.
 2. Търговецът има правото да задържи връщането на Продажната цена докато не получи обратно Продукта или Потребителят не представи доказателство, че е изпратил обратно Продукта на Търговеца.
 3. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.
 4. Потребителят няма право да се откаже от поръчката и не може да иска възстановяване на платената Продажна цена, в случай че Продуктът и опаковката са в нарушен търговски вид, Продуктът е отворен, разпечатан или по друг начин използван по начин, нарушаващ целостта на Продукта или опаковката. В този случай, Търговецът има право да откаже да възстанови получената Продажна цена поради съображения свързани с хигиената и защитата здравето на Потребителите.
 5. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да попълни стандартния формуляр за отказ и да го изпрати на електронен адрес : return@seaside.bg

Изтеглете: Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 1. Адрес за връщане на поръчания Продукт/и:

България, гр. Варна, ул. Свети Никола 55а, спа център Seaside

 1. X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 2. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместин начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата и доставката на поръчания/ите от Потребителя Продукт/и и/или Услига/и.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от партньорите на Търговеца (напр. доставчик на универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги) и/или други юридически и физически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя Продукт/и, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.
 4. С цел да изпълни поръчката и да достави избрания от Потребителя Продукт/Услуга е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за доставка, включващ и пощенски код; телефон/и за връзка; имейл адрес; данни за фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена такава, както и други данни предоставени от Потребителя чрез полето „Бележки към поръчката“.
 5. Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, предоставяне на информация във връзка с Продукта, както и за подобряване качеството на обслужване. При поискване Потребителите могат да получават информация и актуални оферти за предлаганите от Търговеца Продукти на предоставения от тях имейл адрес.
 6. Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна където се намира и други.
 7. Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта. Данните, необходими за извършване на разплащанията се въвеждат чрез интернет-платформата предоставена от банката, която изпълнява транзакцията.
 8. Ние ще съхраняваме личните Ви данни за толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с целите, за които са събрани. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от оттегляне на съгласието за обработване.

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ.
 2. В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване, в интерес на двете страни.
 3. Алтернативно решаване на спорове:

При възникнал спор и невъзможност за доброволното му решаването между Вас и този интернет магазин, можете да се обърнете към Онлайн решаване на спора от Европейска комисия или към Комисия за защита на потребителя /КЗП/.

 1. Платежни спорове: При възникване на платежен спор, следва да уведомите доставчика на платежни услуги. Последният следва да се произнесе по възражението Ви в рамките на 14 дневен срок. Ако решението на доставчика не удовлетворява някоя от страните, или се забави, след 14 дневният срок, ползвателят на платежни услуги има право да се обърне към ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ (ПКПС), който решава reconciliationплатежния спор по реда на чл. 9 от ПДПКПС.

XII. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Нотификация съгласно директива 2009/136/EC(EUCookieLaw)

 1. За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, сайта използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Тези “бисквитки” са два вида: генерирани от платформата на сайта и генерирани от външни услуги, използвани от платформата.
 2. При първоначално посещение на сайта потребителят получава нотификация относно използването на “бисквитки” под формата на съобщение, което се появява под адресната лента на браузера.
 3. Какво представлява “бисквитката” (cookie)?
  • Бисквитката (“cookie”) представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида “бисквитка”. “Бисквитките” изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка “бисквитка” е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. “Бисквитката” обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, “продължителността на живот” на “бисквитката” и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер).
 4. Видове “бисквитки”
  • Сесийни “бисквитки”
  • Това са временни “бисквитки”, които остават във файла с “бисквитките” на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.
  • Постоянни “бисквитки”
  • Те остават във файла с “бисквитките” на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от “продължителността на живот” на отделната “бисквитка”). Постоянните “бисквитки” се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).
  • “Бисквитки” на първата страна
  • Това са “бисквитки”, поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки” на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.
  • “Бисквитки” на третата страна
  • Това са “бисквитки”, използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху “бисквитките” на трети страни.
 5. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?
  • Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.
 6. Изтриване на „бисквитки“
  • По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.
 7. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?
  • Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзножни за използване.
 8. Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране. Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):
  • Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
  • Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
  • Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция familymode, функция safesearch).
  • Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.
  • Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
  • Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics– как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

 

XIII. ДOПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 1. Няма забрани, свързани с износа на Продукти, предлагани в Сайта и не съществуват други ограничения, наложени от националното законодателство.
 2. Търговецът е отговорен за изпълнението на договора с Клиента, за вида, количеството, качеството на стоките, предмет на сделката и свързаното обслужване, както и за разрешаването на спорове.
 3. Телефон и e-mail адрес за Потребители, които могат да бъдат използвани за разрешаване на спорове: info@seaside.bg, +359 888 109 090
 4. Ако имате допълнителни въпроси относно поръчката и доставката, може да се свържете с нас на телефон: +359 888 109 090 и e-mail: info@seaside.bg

 

XIV. Възможност за осъществяване на контакт чрез нашия уебсайт

 1. Уебсайтът на “Туристическа компания ” ЕООД съдържа информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/ формуляри или публикувате съдържание на уебсайта (имена, адрес, номер на телефон или факс, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на уебсайта, покупка на стоки чрез електронния магазин на “Туристическа компания ” ЕООД, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме.
 2. Ако субект на данни се свърже с администратора на данни по електронна поща или си направи потребителски профил на уебсайта, то личните данни, предавани от субекта на данни се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани доброволно от субект на данни на администратора се съхраняват с цел обработване или свързване със субекта на данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на следните трети страни, а именно: счетоводни къщи и на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само,ЕКОНТ и СПИДИ.

XV.Разпоредби за защита на данни при прилагането и използването на Google Analytics(с функция за анонимизация)

 1. Администраторът е интегрирал на този уебсайт компонент на GoogleAnalytics(с функция за анонимизация). GoogleAnalyticsе услуга за уеб анализ. Уеб анализ е събирането, обобщаването и анализа на данни във връзка с поведението на потребители на уебсайта. Услугата уеб анализ събира, interalia, данни за уебсайта, от който лицето е дошло (още наричан референтен сайт), кои подстраници са посетени или колко често и за каква продължителност дадена подстраница е разглеждана. Уеб анализът се използва предимно за оптимизация на уебсайт и осъществяване на оптимален по отношение на разходите анализ на рекламата на Интернет.
 2. Обслужващата фирма на компонента GoogleAnalyticsе GoogleInc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA94043-1351, UnitedStates.
 3. За уеб анализа чрез GoogleAnalyticsадминистраторът използва наличното приложението наGoogleAnalytics. Посредством това приложение IP-адресът на Интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Googleи анонимизира при достъп до нашите уебсайтове от държава-членка на ЕС или друга договаряща държава по Споразумението за Европейското Икономическо Пространство.
 4. Целта на компонента GoogleAnalyticsе да анализира трафика в нашия уебсайт. Googleизползва събраните данни и информация, interalia, за да прави оценка на използването на нашия уебсайт и да предоставя онлайн отчети, които показват действията в нашите уебсайтове и да предоставя други услуги за нас, касаещи използването на нашия Интернет сайт.
 5. GoogleAnalytics поставя бисквитка в информационно-технологичната система на субекта на данни. Дефиницията на бисквитките е дадена по-горе. С настройката на бисквитките, Googleима възможност да анализира използването на нашия уебсайт. При свързването с една от страниците на този интернет сайт, който се поддържа от администратора и в който е интегриран компонента GoogleAnalytics, интернет браузърът на субекта на данни ще подаде автоматично данни чрез компонента GoogleAnalyticsс цел онлайн реклама и заплащане на комисиони към Google. По време на тази техническа процедура предприятието Googleузнава лична информация, като IP-адрес на субекта на данни, която служи на Google, interalia, да разбере произхода на посетителите и техните действия, като впоследствие за тях да бъде заплатена комисиона.
 6. Бисквитката се използва да съхранява лична информация, като време за достъп, локация, от която достъпът е осъществен и честота на посещения на нашия уебсайт от страна на субекта на данни. С всяко посещение в нашия уебсайт тези лични данни, включително IP-адрес на интернет достъпа, използван от субекта на данни, се предават към Googleв Съединени Американски Щати. Тези лични данни се съхраняват от Googleв Съединени Америкаски Щати. Googleможе да прехвърля тези лични данни, събирани посредством техническата процедура, към трети лица.
 7. Субектът на данни може, както е посочено по-горе, да премахва настройката на бисквитките през нашия уебсайт по всяко време чрез съответна промяна на уеб браузъра, който използва, и по този начин да извърши постоянен отказ на настройката на бисквитките. Такава промяна в използвания интернет браузър ще предовтрати също настройката на бисквитки от GoogleAnalyticsв информационно-технологичната система на субекта на данни. В допълнение, бисквитки, които вече се използват от GoogleAnalytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.
 8. В допълнение, субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, което се генерира от GoogleAnalyticsи е свързано с използването на този уебсайт, както и обработването на тези данни от Googleи да изключи същото. За тази цел, субектът на данни следва да изтегли добавка за браузър от линка https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutи да я инсталира. Тази добавка за браузър информира GoogleAnalyticsчрез JavaScript, че към GoogleAnalyticsне могат да бъдат предавани никакви данни и информация относно посещенията на интернет страниците. Инсталацията на добавки за браузър се разглежда от Googleкато възражение. Ако информационно-технологичната система на субекта на данни по-късно е изтрита, форматирана, или наново инсталирана, тогава субектът на данни трябва да реинсталира добавката на браузъра, за да блокира GoogleAnalytics. Ако добавката на браузъра се деинсталира от субекта на данни или някое друго лице със съответната компетентност или е блокирана, то е възможно да се извърши повторно инсталиране или активация на добавките на браузъра.
 9. Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Googleмогат да бъдат намерени на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/us.html. GoogleAnalyticsе допълнително разяснен на следния линк https://www.google.com/analytics/.

XVI. Разпоредби за защита на данните при приложение и използване на GoogleAdWords

 1. Администраторът е интегрирал на този уебсайт GoogleAdWords. GoogleAdWordsе услуга за реклама в интернет, която позволява на рекламодателя да помества реклами в резултати от услуги за търсене на Googleи рекламната мрежа на Google. GoogleAdWordsпозволява на рекламодател да дефинира предварително конкретни ключови думи, с помощта на които реклама в резултати от търсене в Googleсе появява само тогава, когато потребителят използва услугата за търсене, за да намери резултат от търсене, относим към ключовата дума. В рекламната мрежа на Google(GoogleAdvertisingNetwork) рекламите се разпределят в съответните уебсайтове при използване на автоматичен алгоритъм, който взима предвид предварително дефинираните ключови думи.
 2. Обслужващата фирма на GoogleAdWordsе GoogleInc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA94043-1351, UNITEDSTATES.
 3. Целта на GoogleAdWordsе рекламиране на нашия уебсайт чрез включване на съответната реклама на сайтове на трети лица и в резултати от търсене на услуги за търсене на Googleи включване на реклама на трети лица в нашия уебсайт.
 4. Ако потребителят достъпва нашия сайт през рекламен банер от системата на Google, неговото поведение се проследява и записва чрез т.нар. „бисквитка“ за проследяване. Дефиниция и разяснения какво представляват „бисквитките“ ще намерите по-горе. „Бисквитката“ за проследяване е валидна 30 дни и не се използва за идентифициране на потребителя. Ако „бисквитката“ не е изгубила своята валидност, тя се използва за проследяване на поведението на потребителя дали и кои подстраници на нашия сайта за посетени, като например страницата с пазарска количка. Чрез проследяващата поведение „бисквитка“ Googleи собственикът на този сайт могат да разберат дали даден потребител, посетил сайта чрез реклама в GoogleAdWordsе генерирал продажба.
 5. Данните и информацията, събирани чрез използване на бисквитки за проследяване се използва от Googleза създаване на статистика на посещенията в нашия уебсайт. Тази статистика на посещенията се използва за определяне на общия брой потребители, които са били обслужени чрез рекламни банери в AdWordsза установяване на успеха или неуспеха на рекламен банер в AdWordsи оптимизиране на нашите реклами в AdWordsза в бъдеще. Нито нашата фирма, нито други рекламодатели в GoogleAdWordsполучават информация от Google, която би могла да идентифицира субекта на данни.
 6. Бисквитката за проследяване съхранява лична информация, напр. интернет страници, посещавани от субекта на данни. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, лични данни, включително IP-адрес на интернет достъпа, използван от субекта на данни се предават към Googleв Съединени Американски Щати. Тези лични данни се съхраняват от Googleв Съединени Американски Щати. Googleможе да предава тези лични данни, събирани посредством техническата процедура, към трети лица.
 7. Субектът на данни може по всяко време да отмени настройката на бисквитките през нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин да извърши постоянен отказ на настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър ще предотврати поставянето на бисквитка за проследяване от Google в информационно-технологичната система на субекта на данни. В допълнение, бисквитка, настроена от GoogleAdWords, може да бъде изтрита по всяко време през интернет браузъра или други софтуерни програми.
 8. Субектът на данни има възможност да възрази срещу реклами, базирани на интереса на Google. Поради тази причина, субектът на данни следва да достъпва от всеки от браузърите линка www.google.de/settings/adsи да извършва желаните настройки.
 9. Допълнителна информация и приложими разпоредби относно защитата на данни на Googleможе да бъде намерена наhttps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

XVII. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

 1. Администраторът е интегрирал на този уебсайт компоненти на предприятието Фейсбук (Facebook). Фейсбук е социална мрежа.
 2. Социална мрежа е пространство за социални срещи в Интернет, онлайн общество, което обичайно позволява на ползвателите да комуникират помежду си и да общуват във виртуално пространство. Социална мрежа може да служи като платформа за обмяна на мнения и опит или да даде възможност на Интернет обществото да предоставя лична или фирмена информация. Фейсбук дава възможност на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да изграждат връзки чрез заявки за приятелство.
 3. Обслужващата фирма на Фейсбук е Facebook, Inc., 1 HackerWay, MenloPark, CA94025, UnitedStates. Ако лице живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е FacebookIrelandLtd., 4 GrandCanalSquare, GrandCanalHarbour, Dublin2, Ireland.
 4. При всяко свързване с една от страниците на този интернет сайт, който се поддържа от администратора и в който има интегриран компонент от Фейсбук (разширителни модули на Фейсбук (Facebookplug-ins), уеб браузърът на субекта на данни се активира автоматично, изтегля и показва информация от съответния компонент на Фейсбук модула от Фейсбук чрез същия допълнителен компонент на Фейсбук. Преглед на всички разширителни модули на Фейсбук може да се направи на https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Фейсбук получава информация кой конкретен подсайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данни.
 5. Ако субектът на данни се е регистрирал в същото време във Фейсбук, при всяко свързване на субекта на данни с нашия уебсайт Фейсбукидентифицира – за цялата продължителност на присъствието му в нашия уебсайт – коя конкретна подстраница на нашата Интернет страница е посетена от субекта на данни. Тази информация се събира посредством компонента на Фейсбук и се свързва със съответния профил във Фейсбук на субекта на данни. Ако субектът на данни кликне на някоя от иконите на Фейсбук, интегрирани на нашия уебсайт, напр. „Like“, или ако субектът на данни подаде коментар, тогава Фейсбук свързва тази информация с личния профил във Фейсбук на субекта на данни и съхранява личните данни.
 6. Фейсбук винаги получава чрез Фейсбук компонента информация относно посещение на нашия уебсайт от субекта на данни, когато субектът на даннисе намира същевременно във Фейсбук по време на свързване с нашия уебсайт. Това се осъществява, независимо от факта, дали субектът на данни ще кликне върху компонент на Фейсбук или не. Ако такова предаване на данни към Фейсбук не е желателно за субекта на данни, тогава той може да предотврати същото чрез излизане от своя профил във Фейсбук преди свързване с нашия уебсайт.
 7. Директивата за защита на данните, публикувана от Фейсбук, която е достъпна на https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация относно събирането, обработването и използването на лични данни от Фейсбук. В допълнение, тя разяснява какви опции за настройки предлага Фейсбук за защита неприкосновената сфера на субекта на данни. В допълнение са достъпни различниопции за конфигурации, за да се позволи елиминирането на предаването на данни към Фейсбук. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се елиминира предаване на данни към Фейсбук.